ฐานข้อมูลสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เป็นเเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย Update 8/5/60 FileType PDF ขนาดไฟล์ 1.24 Mb Download
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์พิจารณาการลงนามความร่วมมือ และตัวอย่าง Update 29/5/58 FileType RAR ขนาดไฟล์ 0.21 Mb Download
แบบคำร้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือนำเพื่อขอให้ออกหนังสือเดินทางราชการและหนังสือนำเพื่อการตรวจลงตรา Update 29/5/58 FileType PDF ขนาดไฟล์ 0.19 Mb Download
แบบฟอร์มขอรับบริการด้านวิเทศสัมพันธ์ Update 29/5/58 FileType PDF ขนาดไฟล์ 0.34 Mb Download
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ Update 27/4/58 FileType RAR ขนาดไฟล์ 0.16 Mb Download

download