โครงการแลกเปลี่ยน 2016 DUO-Thailand Fellowship Programme

     ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการดังกล่าวเป็นการจับคู่แลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและมีการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกันอย่างน้อย 6 หน่วยกิตและเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 4 เดือน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเดือนละ 1,200 ยูโร (สำหรับนักศึกษาไทย) เดือนละ 800 ยูโร (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
     ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Program and Funding โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘


Read Full Article