กองนโยบายและแผน

แผน

แผนระยะยาว แผนประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ สถาบัน/สำนัก
พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
กำลังดำเนินการอัพโหลดข้อมูล

งบประมาณจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้