ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
   

  ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 งบประมาณแผ่นดิน
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 งบประมาณเงินรายได้
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  

  ประจำปีงบประมาณ 2556 รายงานผลการดำเนินงาน

  ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  

  ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  

  ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  

  ประจำปีงบประมาณ 2552 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 4