กองนโยบายและแผน

แผนที่และที่ตั้งกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 (บูรณมงคล) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3570 9102-3
เบอร์ voip (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน)
    :: งานแผนและงบประมาณ 10499
    :: งานติดตามและประเมินผล 10401