กองนโยบายและแผน

แผนที่และที่ตั้งกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3570 9102-3
เบอร์ voip (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน)
    :: งานบริหารงานทั่วไป 10400
    :: งานแผนและงบประมาณ 10499
    :: งานติดตามและประเมินผล 10401
    :: งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 10403
    :: งานวิเทศสัมพันธ์ 10402