กองนโยบายและแผน

ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ

วันที่ประกาศ เรื่อง ดาวน์โหลด
04 พฤศจิกายน 63 แบบรายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
29 กรกฎาคม 63 แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 มีนาคม 63 คู่มือติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
07 มกราคม 63 แบบรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแบบรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน แก้ไข)
09 ธันวาคม 62 งบประมาณโดยสังเขป ปี 2563
02 ธันวาคม 62 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
21 พฤศจิกายน 62 แนวการจัดทำงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย
04 พฤศจิกายน 62 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07 ตุลาคม 62 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28 สิงหาคม 62 ระเบียบการโอนงบประมาณ 2562
28 สิงหาคม 62 ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562
28 สิงหาคม 62 ระเบียบบริหารงบประมาณ 2562
27 สิงหาคม 62 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรเนียมการศึกษา
13 สิงหาคม 62 แผนร่วมลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
22 พฤษภาคม 62 คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 มีนาคม 62 แบบรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนการดำเนินงานปี 2562-2564
05 มีนาคม 62 แบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงานโครงการที่สำคัญ
25 กุมภาพันธ์ 62 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับมาตราการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแผนปฏิบัติพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
04 มกราคม 62 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
25 ธันวาคม 61 (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2563-2564
30 พฤศจิกายน 61 แบบฟอร์มหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรของท่านในยุค 4.0
29 พฤศจิกายน 61 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 พฤศจิกายน 61 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
20 พฤศจิกายน 61 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ2561-2580 และ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ-พ.ศ.-2561
02 พฤศจิกายน 61 แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
02 พฤศจิกายน 61 งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
30 ตุลาคม 61 แบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
02 ตุลาคม 61 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการไหว้พระรับพร 61
28 มิถุนายน 61 แบบรายงานโครงการกิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ
13 มิถุนายน 61 แผนความต้องการงบการลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
12 มิถุนายน 61 แบบฟอร์มประมาณการรายจ่ายประจำเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายภายหลังเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
18 พฤษภาคม 61 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561(ฉบับปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัด)
04 พฤษภาคม 61 คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19 เมษายน 61 แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมด้านต่างประเทศ
18 เมษายน 61 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ
02 เมษายน 61 ข้อมูลแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 มีนาคม 61 แบบฟอร์มข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ
10 มกราคม 61 แบบรายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงานโครงการสำคัญ
08 มกราคม 61 แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมด้านต่างประเทศ
15 ธันวาคม 60 แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน
07 ธันวาคม 60 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
09 พฤศจิกายน 60 งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ตุลาคม 60 การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ในส่วนของงบลงทุน)
29 กันยายน 60 แบบฟอร์มการจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
31 สิงหาคม 60 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
31 สิงหาคม 60 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29 สิงหาคม 60 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07 สิงหาคม 60 แบบฟอร์มจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564
01 สิงหาคม 60 การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560 - 2564
12 มิถุนายน 60 เอกสารเกี่ยวกับการขอรับ ครม. ด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น
06 มิถุนายน 60 แบบสำรวจข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
18 พฤษภาคม 60 คู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ มทรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17 พฤษภาคม 60 แบบฟอร์มแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด (Road Map) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2563)
16 พฤษภาคม 60 แบบฟอร์มการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
09 พฤษภาคม 60 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
29 มีนาคม 60 การจัดทำคำเสนอของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 2560
17 กุมภาพันธ์ 60 เอกสารประชุม (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 - 2564 วันที่ 17-19 ก.พ. 60
10 กุมภาพันธ์ 60 ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
07 กุมภาพันธ์ 60 แบบฟอร์มข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ
06 ธันวาคม 59 การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Reprofiling)
16 พฤศจิกายน 59 แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15 พฤศจิกายน 59 แบบฟอร์มรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
07 พฤศจิกายน 59 หัวข้อแบบจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่องการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
31 ตุลาคม 59 การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ตุลาคม 59 แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
12 ตุลาคม 59 เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำรายงานและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
16 กันยายน 59 แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์พัฒนา มทร. ระยะที่ 2 (มทร.สุวรรณภูมิ)
13 กันยายน 59 ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่2 (Mega Project)
07 กันยายน 59 การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
01 กันยายน 59 งาน Yunnan International Education Exhibition ครั้งที่ 12
22 กรกฎาคม 59 แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2561-2564
13 กรกฎาคม 59 ข้อมูลดาวโหลดการประชุมเร่งรัดครั้งที่ 3/2559
28 มิถุนายน 59 คู่มือการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2557-2560 (ฉบับสมบูรณ์)
24 มิถุนายน 59 เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
17 มิถุนายน 59 แบบสำรวจการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
16 พฤษภาคม 59 คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับหน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 59 คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 32 "สุวรรณภูมิเกมส์"
18 กุมภาพันธ์ 59 แบบประเมินคณะกรรมการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 สุวรรณภูมิเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2559
02 กุมภาพันธ์ 59 แบบประเมินคณะกรรมการประเมินเกษตรอยุธยาแฟร์
26 มกราคม 59 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2558
09 มกราคม 59 เอกสารเข้าประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1-59
19 พฤศจิกายน 58 การจัดทำแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สกอ.)
17 พฤศจิกายน 58 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
11 พฤศจิกายน 58 รายงานผลการดำเนินงานและแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
11 พฤศจิกายน 58 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
11 พฤศจิกายน 58 รายงานผลการดำเนินงานและแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
11 พฤศจิกายน 58 แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2559
10 พฤศจิกายน 58 การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
09 พฤศจิกายน 58 เอกสารประกอบการประสานงานกับสถาบันการศึกษาไต้หวัน
09 ตุลาคม 58 แบบรายงานแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 59
02 ตุลาคม 58 การประเมินโครงการเดินการกุศล "ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ครั้งที่ 9"
02 ตุลาคม 58 แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร 1 ตุลาคม 2558
01 ตุลาคม 58 แบบสอบถามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาภาษาต่างประเทศในโรงงานอุตสาหกรรม?
15 กันยายน 58 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ 2558
15 กันยายน 58 ฐานข้อมูลระบบการศึกษาในอาเซียน
04 กันยายน 58 สรุปการติดตามผลการจัดซื้อจดจ้างรายการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
02 กันยายน 58 การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
01 กันยายน 58 การกำหนดทิศทางแผนอุดมการศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574)
26 สิงหาคม 58 รายงานผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทรส. พ.ศ. 2557-2560 ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบ 10 เดือน
26 สิงหาคม 58 การเสนอโครงการเพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ. 2560) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(แก้ไขเพิ่มเติม 4 ก.ย. 58)
14 สิงหาคม 58 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา 1-58
11 สิงหาคม 58 การจัดทำรายละเอียด โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษา
07 สิงหาคม 58 เอกสารเข้าประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/58
05 สิงหาคม 58 ตัวอย่าง MOU ฉบับภาษาไทย
03 สิงหาคม 58 สรุปหน่วยงานส่งข้อมูลแผนยุทธศาสตร์
15 กรกฎาคม 58 ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือ MOU
15 กรกฎาคม 58 ผลการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ MOU
09 กรกฎาคม 58 ข้อมูลประกอบการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำนเินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 58
08 กรกฎาคม 58 แบบรายงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558
08 กรกฎาคม 58 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ สถาบัน/สำนัก พ.ศ.2558 ? พ.ศ.2560
30 มิถุนายน 58 แบบฟอร์มจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
18 มิถุนายน 58 แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
16 มิถุนายน 58 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
09 มิถุนายน 58 ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร
05 มิถุนายน 58 ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ 2558
20 เมษายน 58 แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร เมษา 58
07 เมษายน 58 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล
20 มีนาคม 58 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
24 กุมภาพันธ์ 58 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา 2-57
12 กุมภาพันธ์ 58 คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
26 มกราคม 58 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
20 มกราคม 58 แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
09 มกราคม 58 แบบฟอร์มความช่วยเหลือให้เปล่า (Non-project Grant Aid) ของรัฐบาลญี่ป่น
05 มกราคม 58 แบบฟอร์มข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA)
15 ธันวาคม 57 แบบประมาณการเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
04 ธันวาคม 57 แบบคำของบประมาณการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการ การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
09 ตุลาคม 57 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบุคลากร
05 กันยายน 57 การจัดทำคำเสนอของบประมาณ
01 กันยายน 57 แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร
01 กันยายน 57 รายละเอียดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ (Happy Workplace)
19 สิงหาคม 57 แบบฟอร์มโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
14 สิงหาคม 57 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา 57
02 กรกฎาคม 57 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาออกระหว่างเรียน 2/2556
26 มิถุนายน 57 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
20 มิถุนายน 57 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการกิจกรรมภายใต้โครงการที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
12 มิถุนายน 57 สรุปรายได้จากการลงทะเบียน
11 มิถุนายน 57 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11 มิถุนายน 57 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗)
06 มิถุนายน 57 นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้
06 มิถุนายน 57 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 2558
04 มิถุนายน 57 รููปสัมนา 9มทร 22-25 พฤษภาคม 2557
27 พฤษภาคม 57 งบประมาณโดยสังเขป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
21 พฤษภาคม 57 แบบฟอร์มจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
11 เมษายน 57 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนมีนาคม 2557
13 มีนาคม 57 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)
06 มีนาคม 57 ***แก้ไข*** ไซส์เสื้อสำหรับบุคลากรและผู้บริหาร (แบบทรงตรงทั้งชายและหญิง)
03 มีนาคม 57 โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน
20 มกราคม 57 แบบฟอร์มโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (แก้ไข 21 ม.ค. 57)
16 มกราคม 57 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
20 ธันวาคม 56 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายปี พ.ศ.2557
17 ธันวาคม 56 คู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
29 พฤศจิกายน 56 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
20 พฤศจิกายน 56 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา
02 ตุลาคม 56 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบุคลากร 1 ตุลาคม 2556
23 กันยายน 56 คำเสนอจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
19 กันยายน 56 แบบเสนอของบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ 2558-2562 ด้านครุภัณฑ์