กองนโยบายและแผน

ข้อมูลดาวน์โหลด

- คู่มือติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัตรราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- แบบรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแบบรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน แก้ไข)  
- งบประมาณโดยสังเขป ปี 2563  
- คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564  
- แนวการจัดทำงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย  

เพิ่มเติม...

งานติดตามและประเมินผล