กองนโยบายและแผน

ข้อมูลดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
- งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
- แบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการไหว้พระรับพร 61  
- แบบรายงานโครงการกิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานติดตามและประเมินผล

มาตรฐานราคากลาง

- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)
- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย เมษายน 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย มีนาคม 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย กุมภาพันธ์ 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย มกราคม 2561
- อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับมกราคม ๒๕๖๑)
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม 2560)
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน 2560)
- บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2560)
- อัตราราคางานต่อหน่วย (มกราคม 2560)
- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2560)
- (ขอแก้ไขข้อความ) ในหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม 2560
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม 2560)

สถิติข้อมูลนักศึกษา

สถิติข้อมูลบุคลากร

ภาพกิจกรรม