กองนโยบายและแผน

ข้อมูลดาวน์โหลด

- แผนร่วมลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
- คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- แบบรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนการดำเนินงานปี 2562-2564  
- แบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงานโครงการที่สำคัญ  
- แบบฟอร์มรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับมาตราการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแผนปฏิบัติพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  

งานติดตามและประเมินผล

มาตรฐานราคากลาง

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
- บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือน - สำนักงบประมาณ
- บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
- ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
- อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2561
- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2561
- ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ธันวาคม 2561
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯ การฝึกอบรม สัมมนาฯ ธันวาคม 2561

สถิติข้อมูลนักศึกษา

ภาพกิจกรรม