กองนโยบายและแผน

ข้อมูลดาวน์โหลด

- งบประมาณโดยสังเขป ปี 2563  
- คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564  
- แนวการจัดทำงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย  
- แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เพิ่มเติม...

งานติดตามและประเมินผล