กองนโยบายและแผน

ข้อมูลดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- คู่มือติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- แบบรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแบบรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน แก้ไข)  
- งบประมาณโดยสังเขป ปี 2563  
- คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564  

เพิ่มเติม...

งานแผนและงบประมาณ

งานติดตามและประเมินผล

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่


รายงานสถิติการศึกษา


รายงานประจำปี


ภาพกิจกรรม