กองนโยบายและแผน

ข้อมูลดาวน์โหลด

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
- (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2563-2564  
- แบบฟอร์มหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรของท่านในยุค 4.0  
- คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- แบบฟอร์มรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานติดตามและประเมินผล

มาตรฐานราคากลาง

- บัญชีนวัตกรรมไทย มกราคม 2562
- บัญชีนวัตกรรมไทย ธันวาคม 2561
- บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย พฤศจิกายน 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย ตุลาคม 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย กันยายน 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย สิงหาคม 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)
- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย เมษายน 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย มีนาคม 2561
- บัญชีนวัตกรรมไทย กุมภาพันธ์ 2561
- อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2561
- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2561
- ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ธันวาคม 2561
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯ การฝึกอบรม สัมมนาฯ ธันวาคม 2561

สถิติข้อมูลนักศึกษา

สถิติข้อมูลบุคลากร

ภาพกิจกรรม