กองนโยบายและแผน

ข้อมูลดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- ระเบียบการโอนงบประมาณ 2562  
- ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562  
- ระเบียบบริหารงบประมาณ 2562  

งานติดตามและประเมินผล

มาตรฐานราคากลาง

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
- บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือน - สำนักงบประมาณ
- บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
- ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
- อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2561
- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2561
- ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ธันวาคม 2561
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯ การฝึกอบรม สัมมนาฯ ธันวาคม 2561

สถิติข้อมูลนักศึกษา

ภาพกิจกรรม