รายงานสถิติการศึกษาปีการศึกษา 2560
รายงานสถิติการศึกษาปีการศึกษา 2559
รายงานสถิติการศึกษาปีการศึกษา 2558
รายงานสถิติการศึกษาปีการศึกษา 2557
รายงานสถิติการศึกษาปีการศึกษา 2556
รายงานสถิติการศึกษาปีการศึกษา 2555