กองนโยบายและแผน

งานจัดการความรู้ (KM)

การอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการจัดทำพาสปอร์ต วีซ่า ราชการ
  แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการจัดทำพาสปอร์ต วีซ่า ราชการ เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และบุคลากรที่ต้องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดี "การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร"
  การจัดเก็บเอกสารเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะสนับสนุนการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เพราะเอกสารหรือหนังสือราชการมีการจัดทำขึ้นเป็นจำนวนมากและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเอกสารเหล่านั้นมีความสำคัญต่อการบริหารงาน จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันตามความต้องการใช้งาน (รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ที่แนบ)
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
   การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ประเด็นสำคัญอยู่ที่การได้มาซึ่งความจำเป็นในการจัดทำแผน การจัดทำแผน และการวิเคราะห์โอกาสผลสำเร็จที่เกิดจากแผนที่มีต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในปีต่อไปทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่างๆควรจะมานั่งพูดคุยกันก่อนว่าแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการควรจะเป็นอย่างไร จะได้ออกมาในแนวทางเดียวกัน รวมถึงทั้งสองฝ่ายต้องมาหาข้อสรุปร่วมกันว่าสิ่งที่คาดหวังจากการนำเสนอแผนปฏิบัติการนั้นคืออะไร ไม่ใช่แค่เพียงมีแผน ไม่ใช่แค่แผนดูดี นำเสนอเก่ง แต่จะต้องมีส่วนที่วิเคราะห์ผลกระทบของแผนที่มีต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ถ้าสามารถทำได้ครบถ้วนกระบวนความตามที่นำเสนอมานี้ ผมรับรองได้ว่าโอกาสที่แผนปฏิบัติการจะเป็นเพียงกระดาษสำหรับการนำเสนอก็จะมีน้อยลง แผนปฏิบัติการก็จะกลายเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพให้ทั้งกับผู้บริหารและคนทำงานในทุกสายงานอย่างแท้จริง
>>รายละเอียดเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ
   เพื่อให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านพัสดุมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยพัสดุที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
>>รายละเอียดเพิ่มเติมปัญหาในการเขียนหนังสือราชการและแนวทางแก้ไข
  ปัจจุบันหน่วยงานจะมีปัญหามากในการสื่อความหมายด้านการเขียน เนื่องจากมีการกำหนดรูปแบบ คำขึ้นต้น คำลงท้ายต่างๆ ดังนั้นการสื่อความหมายที่ดีควรมีขั้นตอนและเทคนิคการเขียนโดยต้องฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ จนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
>>รายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
  การเขียนหนังสือราชการ นอกจากรูปแบบจะถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณแล้ว ทั้งนี้ต้องมีการใช้ถ้อยคำภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และสละสลวย
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ
   การเกษียณหนังสือราชการ จะว่าเป็นเรื่องไกลตัวก็ว่าได้สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัส แต่สำหรับงาน สารบรรณแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ ชนิดที่เรียกได้ว่า ปลายจมูกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสามารถในเรื่องนี้มากมายอะไร บางครั้งก็เกษียณไปตาม ๆ คนอื่นเขา ปัญหาการใช้ผิดซ้ำ ๆ จึงเสมือนเป็นสิ่งที่ถูกไป โดยหลักการที่ถูกต้องแท้จริงนั้นอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมกัน ซึ่งการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จึงถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก ซึ่งไม่ใช่แค่บุคคลที่มีตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้บริหารเท่านั้นที่จำเป็นต้องรู้ หากแต่เป็นสาระที่ทุกคนในองค์กรต้องทราบ เพราะการเกษียณหนังสือมีขั้นตอน รูปแบบและองค์ประกอบ ที่บุคลากรทุกระดับจะต้องทราบและให้ความสำคัญเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและก่อประโยชน์ในระดับที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
>>รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ
  ผู้ที่มีหน้าที่จัดการกับงานเอกสารกองโต มักจะปวดหัวกับการค้นหาเอกสารที่ต้องการบ่อยครั้งในเวลาที่ต้องการหาเอกสารกลับหาไม่เจอ ทั้งที่จำได้ว่าเพิ่งเห็นมันอยู่ตรงนี้ ตรงนั้น ความยุ่งเหยิงวุ่นวายบนโต๊ะทำงานทำให้ชีวิตของเรายุ่งเหยิงตามไปด้วย ถึงเวลาแล้วที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตเสียใหม่ ให้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น มาเริ่มต้นจัดระเบียบเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเอกสารกันดีกว่า
>>รายละเอียดเพิ่มเติมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเทคนิคการจดรายงานการประชุม
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเทคนิคการเขียนโครงการ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
>>รายละเอียดเพิ่มเติมทำอย่างไรให้เป็นนักเรียนทุนต่างประเทศ
>>รายละเอียดเพิ่มเติม การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
>>รายละเอียดเพิ่มเติม
การดึงข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP
  การดึงข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP การใช้ VLOOKUP ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันสำหรับการค้นหาและการอ้างอิง เมื่อคุณต้องการค้นหาบางอย่างในตารางหรือช่วงตามแถว ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ฟังก์ชัน VLOOKUP จะระบุว่า: =VLOOKUP(ค่าที่คุณต้องการหา, ช่วงที่คุณต้องการหาค่าดังกล่าว, หมายเลขคอลัมน์ในช่วงที่มีค่าที่ส่งกลับ, ค่าที่ตรงกันพอดีหรือค่าที่ตรงกันโดยประมาณ ? แสดงเป็น 0/FALSE หรือ 1/TRUE) เป็นต้น
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเทคนิคการใช้ Flash Fill
  หลักการทำงานของ Flash Fill หากคุณต้องการผลลัพธ์แบบไหน ก็พิมพ์บอก Excel ไปซะ แล้ว Excel จะพยายามหารูปแบบ (Pattern) จากสิ่งที่คุณพิมพ์ลงไปเอง ! (ถ้ายังหา Pattern ไม่ได้ ก็พิมพ์สอนเพิ่มไปอีก แล้วมันจะฉลาดขึ้น)
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเทคนิคการทำวิจัยสถาบันอย่างง่าย
  การวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เป็นการศึกษา ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ลักษณะหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาหรือเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กร ในระยะแรก มีการกล่าวถึงงานวิจัยประเภทนี้ในสถาบันอุดมศึกษา ต่อมาได้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ?เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการบริหารงานของสถาบัน?
>>รายละเอียดเพิ่มเติมหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ
  หลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ รายจ่ายของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกำหนดไว้ 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ)
>>รายละเอียดเพิ่มเติมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Microsoft Office(Excel)
  การใช้งานฟังก์ชัน SUMIFS
>>รายละเอียดเพิ่มเติมสถิติที่ใช้ในการประเมินผลอย่างง่าย
   เมื่อมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการวัดผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากน้อยเพียงใด จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสถิติเป็นเครื่องมือที่ชี้บอกความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมแนวทางการแก้ไขปัญหาการปริ้นเบื้องต้น :: เกี่ยวกับ IP Address
  * วิธีนี้ สารมารถแก้ปัญหาได้ เฉพาะเครื่องที่ต่อตรงกับปริ้นเตอร์โดยใช้ IP Address เท่านั้น ** ถ้าสแกนหา IP Address ของเครื่องที่ต้องการแก้ไขไม่เจอ หรือทำตามแล้วยังไม่สามารถปริ้นได้ อาจเกิดจากปัญหาทางเทคนิคเชิงลึก สามารถติดต่อการแก้ปัญหาได้ที่ งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเทคนิคการจัดทำรายงานประจำปี
>>รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดรูปแบบแบบมีเงื่อนไข
>>รายละเอียดเพิ่มเติมเทคนิคการจัดทำรายงานประเมินผลโครงการ
>>รายละเอียดเพิ่มเติมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Microsoft Office 2007
>>รายละเอียดเพิ่มเติม