กองนโยบายและแผน

บันทึกความร่วมมือภายในประเทศ

บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บันทึกข้อตกลงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บริษัทยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด
บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรมจำกัด
บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
หจก.เมย์วัน ดีวิลอปเมนต์
บริษัท TECH NC จำกัด
บริษัท แอกโกร-ออน(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ตรีปั้นจั่น โมบาย จำกัด
โรงแรมอโยธยา
โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
A-HOST (Application Hosting Services) Co., Ltd.
บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ 61
เรื่องการบริหารและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ระหว่าง อบจ.พระนครศรีอยุธยา
บันทึกความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ ม.ขอนแก่น ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์และนาโนเทคโนโลยี มทรส. ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์และนาโนเทคโนโลยี ม.ราชภัฏlกลนคร คณะ วท. ม.ราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทรส. และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทสร., คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส. มทร.ตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
ความร่วมมือทางวิชาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทรส. มทร.พระนคร มทร.ตะวันออก
เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
โครงการโทรทัศน์ครู คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทรส. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทรส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ตะวันออก, มทร.อีสาน ศูนย์กลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร, มทร.ธัญบุรี, มทร.ศรีวิชัย, มทร.อีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น, มทร.ล้านนา, มทร.กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แห่ง
คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเซีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันตกเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ม.กรุงเทพ, มทรส., ม.ราชภัฎเทพสตรี, ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ภาษาไทยสิรินธร
โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อบต.ต.อรัญญิก
อบต.ต.หันตรา
อบต.ต.สามเรือน
อบต.ต.ย่านยาว
อบต.ต.ภูเขาทอง
อบต.ต.บ้านแค
อบต.ต.บ้านเกาะ
อบต.ต.บางบาล
อบต.ต.ทับน้ำ
อบต.ต.ดอนปรู
อบต.ต.กบเจา
มทรส.- อบต.สามเรือน
มทรส.- อบต.กบเจา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
บันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีกับ มทรส.
เทศบาลตำบลไทรน้อย จ.นนทบุรี
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กรมสรรมพากร
บันทึกความเข้าใจการสนับสนุนระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กองบังคับการปราบปราม
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
การเคหะแห่งชาติ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลตำบลบางปะหัน อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ชุมชนวัดรวก ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
กรมสรรพากร
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการหมู่บ้านกระทุ่มด่าน อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอยุธยา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาอยุธยา
Thai - German Institute (ผลิตช่างออกแบบ) (สถาบันไทย-เยอรมัน)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มูลนิธิพระดาบส
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปฏิญญาสงขลา (เนื่องในโอกาที่ ม.สงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬามหาลัย ครั้งที่ 39)
เจตจำนงร่วมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
คำประกาศการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ในโอกาสวันครูโลก 2549 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

บันทึกความร่วมมือภายนอกประเทศ

MOA between Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry and BBU
MOU with MSC Signed (Philippinse)
Universitas Padjadjaran (Indonesia)
Universitas Bakrie (Indonesia)
Shelton College International (Singapore)
Lao-German Technical (Laos)
Hong Duc University (Vietnam)
Faculty of Engineering and Computer Science Universitas Bakrie (Indonesia)
Council of University Presidents of Thailand (Indonesia)
Central Luzon State University (philippines)
Build Bright University (Combodia)
Bogor Agricultural University (Indonisia)
Ara Institute of Canterbury , Christchurch , New Zealand
AUT UNIVERSITY NEW ZEALAND
The Institute of Marine Industry, Gyeongsang National University
Zhanjiang Normal University (China)
Yunnan College of Business and management (China)
New Technology Training Center of Korea Polytechnics (Korea)
National Taiwan Normal University (Taiwan)
National Taipei University of Technology (Taiwan)
National Taichung University (Taiwan)
National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan)
MEXT 21COE on Sustainable Energy System, Kyoto University , Yoshida (Japan)
Institute of Advanced Energy Kyoto University, Uji, Kyoto (Japan)
Guilin University of Technology (China)
China Agricultural University (China)
Ryerson University (Canada)
Morehouse College (USA)
Comptia Certifications,LLC (USA)
University of Milan (Italy)
University of Lorraine (France)
Lions Clubs International Denmark (Denmark)
Gtslearning International Limited
WelTec
Otago Polytechnic

บันทึกความร่วมมือที่หมดอายุ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี, คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร และคณะศิลปศาสต์ มทร.สุวรรณภูม
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
University of Social Sciences and Humanities , Vietnam National University (Vietnam)
Universiti Tenaga Nasional (Malaysia)
Tomsk Polytechnic University (Russia)
The Overseas Human Resources & Industry Development Association (Japan)
nagaoka university of technology (Japan)
Lunghwa University of Science and Technology (Taiwan)
Lao-Singapore Business College (Laos)
Korea Invention Promotion Association (Korea)
ED Co.,Ltd. (Korea)
Chamroeun University of Poly-Technology (Cambodia)
Bosch Rexroth AG (Germany)
Bankeun Teacher Training College (Laos)