กองนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อุศนา  อนงค์เวช
ชื่อเล่น : ต้อม   อีเมล์ : tomjaja2518@hotmail.com
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

งานบริหารงานทั่วไป (VoIP : 10400)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ภัทรภรณ์  รองแก้ว
ชื่อเล่น : ทราย   อีเมล์ : desine555@hotmail.com
ฝ่าย : งานบริหารงานทั่วไป   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศิรินุต  สุทธิลักษณ์
ชื่อเล่น : ต่อ   อีเมล์ : m_ana_555@hotmail.com
ฝ่าย : งานบริหารงานทั่วไป   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว โสพิศสุดา  เสษโถ
ชื่อเล่น : เมย์   อีเมล์ : sopitsuda.ms@gmail.com
ฝ่าย : งานบริหารงานทั่วไป   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานแผนและงบประมาณ (VoIP : 10499)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เบญจวรรณ  คลีดิษฐ
ชื่อเล่น : นุช   อีเมล์ : nootnitnootnit@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุนันทา  มณฑปใหญ่
ชื่อเล่น : เป้   อีเมล์ : papea_com@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นาง กณิกนาฎ  สมบัติ
ชื่อเล่น : แอม   อีเมล์ : kaniknat_am@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มัลลิกา  แก้วสุกใส
ชื่อเล่น : ดริ้ง   อีเมล์ : d_drink_b@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชนัญชิดา  หงษ์ปาน
ชื่อเล่น : จี๊ด   อีเมล์ : jeed_su@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มัทนา  อินยา
ชื่อเล่น : กิ๊ก   อีเมล์ : mattana2530@hotmail.com.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กาญจนา  เหลาลา
ชื่อเล่น : มิ้งค์   อีเมล์ : kanjana.laola@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานติดตามและประเมินผล (VoIP : 10401)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว รัชชนันท์  ดีมาก
ชื่อเล่น : ก้อน   อีเมล์ : pucca_2515@hotmail.com
ฝ่าย : งานติดตามและประเมินผล   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศิระยา  กรีพัฒน์
ชื่อเล่น : อะตอม   อีเมล์ : siraya_p@hotmail.com
ฝ่าย : งานติดตามและประเมินผล   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชิดชนก  นิลพลับ
ชื่อเล่น : นก   อีเมล์ : chitchanokyingnok@gmail.com
ฝ่าย : งานติดตามและประเมินผล   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พรวิไล  เย็นวัฒนา
ชื่อเล่น : ต่าย   อีเมล์ : yenwattana.p@gmail.com
ฝ่าย : งานติดตามและประเมินผล   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นาย นรินทร  แท่นวิมล
ชื่อเล่น : โอ๊ต   อีเมล์ : narintorn.non@gmail.com
ฝ่าย : งานติดตามและประเมินผล   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ (VoIP : 10403)

ชื่อ-นามสกุล : นาย นุสรณ์  ตรีลาภี
ชื่อเล่น : เบียร์   อีเมล์ : nusorn.t@rmutsb.ac.th
ฝ่าย : งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธารารัตน์  สุขไชย
ชื่อเล่น : อ๊อฟ   อีเมล์ : offeriez@hotmail.com
ฝ่าย : งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นาย นพรัตน์  เนตรทิพย์
ชื่อเล่น : เติ้ล   อีเมล์ : nopparat.n@rmutsb.ac.th
ฝ่าย : งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานวิเทศสัมพันธ์ (VoIP : 10402)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นารี  สุวรรณะ
ชื่อเล่น : เบ๊นซ์   อีเมล์ : naree.s@rmutsb.ac.th
ฝ่าย : งานวิเทศสัมพันธ์   ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ดวงกมล  กนิษฐชาต
ชื่อเล่น : ปุ๋ย   อีเมล์ : marshmallow-puy@hotmail.com
ฝ่าย : งานวิเทศสัมพันธ์   ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์