กองนโยบายและแผน

งานแผนและงบประมาณ (VoIP : 10499)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เบญจวรรณ  คลีดิษฐ
ชื่อเล่น : นุช   อีเมล์ : nootnitnootnit@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุนันทา  มณฑปใหญ่
ชื่อเล่น : เป้   อีเมล์ : papea_com@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นาง กณิกนาฎ  สมบัติ
ชื่อเล่น : แอม   อีเมล์ : kaniknat_am@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มัลลิกา  แก้วสุกใส
ชื่อเล่น : ดริ้ง   อีเมล์ : d_drink_b@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชนัญชิดา  หงษ์ปาน
ชื่อเล่น : จี๊ด   อีเมล์ : jeed_su@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มัทนา  อินยา
ชื่อเล่น : กิ๊ก   อีเมล์ : mattana2530@hotmail.com.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กาญจนา  เหลาลา
ชื่อเล่น : มิ้งค์   อีเมล์ : kanjana.laola@hotmail.com
ฝ่าย : งานแผนและงบประมาณ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน