กองนโยบายและแผน

งานบริหารงานทั่วไป (VoIP : 10400)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ภัทรภรณ์  รองแก้ว
ชื่อเล่น : ทราย   อีเมล์ : desine555@hotmail.com
ฝ่าย : งานบริหารงานทั่วไป   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศิรินุต  สุทธิลักษณ์
ชื่อเล่น : ต่อ   อีเมล์ : m_ana_555@hotmail.com
ฝ่าย : งานบริหารงานทั่วไป   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว โสพิศสุดา  เสษโถ
ชื่อเล่น : เมย์   อีเมล์ : sopitsuda.ms@gmail.com
ฝ่าย : งานบริหารงานทั่วไป   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป