กองนโยบายและแผน

งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ (VoIP : 10401)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว รัชชนันท์  ดีมาก
ชื่อเล่น : ก้อน   อีเมล์ : pucca_2515@hotmail.com
ฝ่าย : งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศิระยา  กรีพัฒน์
ชื่อเล่น : อะตอม   อีเมล์ : siraya_p@hotmail.com
ฝ่าย : งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นาย นุสรณ์  ตรีลาภี
ชื่อเล่น : เบียร์   อีเมล์ : nusorn.t@rmutsb.ac.th
ฝ่าย : งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชิดชนก  นิลพลับ
ชื่อเล่น : นก   อีเมล์ : chitchanokyingnok@gmail.com
ฝ่าย : งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธารารัตน์  สุขไชย
ชื่อเล่น : อ๊อฟ   อีเมล์ : offeriez@hotmail.com
ฝ่าย : งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พรวิไล  เย็นวัฒนา
ชื่อเล่น : ต่าย   อีเมล์ : yenwattana.p@gmail.com
ฝ่าย : งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นาย นพรัตน์  เนตรทิพย์
ชื่อเล่น : เติ้ล   อีเมล์ : nopparat.n@rmutsb.ac.th
ฝ่าย : งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ-นามสกุล : นาย นรินทร  แท่นวิมล
ชื่อเล่น : โอ๊ต   อีเมล์ : narintorn.non@gmail.com
ฝ่าย : งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน