กองนโยบายและแผน

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ (VoIP : 10403)

ชื่อ-นามสกุล : นาย นุสรณ์  ตรีลาภี
ชื่อเล่น : เบียร์   อีเมล์ : nusorn.t@rmutsb.ac.th
ฝ่าย : งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธารารัตน์  สุขไชย
ชื่อเล่น : อ๊อฟ   อีเมล์ : offeriez@hotmail.com
ฝ่าย : งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-นามสกุล : นาย นพรัตน์  เนตรทิพย์
ชื่อเล่น : เติ้ล   อีเมล์ : nopparat.n@rmutsb.ac.th
ฝ่าย : งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์