กองนโยบายและแผน

งานวิเทศสัมพันธ์ (VoIP : 10402)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นารี  สุวรรณะ
ชื่อเล่น : เบ๊นซ์   อีเมล์ : naree.s@rmutsb.ac.th
ฝ่าย : งานวิเทศสัมพันธ์   ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ดวงกมล  กนิษฐชาต
ชื่อเล่น : ปุ๋ย   อีเมล์ : marshmallow-puy@hotmail.com
ฝ่าย : งานวิเทศสัมพันธ์   ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์