กองนโยบายและแผน

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
   ผู้บริหาร    อาจารย์    บุคลากรสายสนับสนุน
   นักศึกษา    บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
   น้อยกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์    5-10 ครั้ง/สัปดาห์    มากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์
3. วัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   สืบค้นข้อมูล    ดาวน์โหลดข้อมูล    ใช้ในการปฏิบัติงาน/
     ประกอบการตัดสินใจ

ตอนที่ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจ
รายการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
1. ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์
 1.1 เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์
 1.2 เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ
 1.3 ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 1.4 ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 1.5 ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
 2.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ
 2.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
 2.3 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
 2.4 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย
 2.5 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
3. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
 3.1 ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 3.2 สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
 3.3 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 3.4 ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
 3.5 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ในภาพรวม

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาลากเส้นตามรูปแบบเพื่อทำการบันทึกแบบสอบถาม

Your browser doesn't support the canvas element - please visit in a modern browser.
เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุน. กรุณาใช้เบราว์เซอร์ที่ทันสมัย
กรุณาคลิกที่ช่องว่างก่อนทำการบันทึก