กองนโยบายและแผน

มาตรฐานราคากลาง

- บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือน - สำนักงบประมาณ
- ราคามาตราฐานครุภัณฑ์ - สำนักงบประมาณ
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
- ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
- อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2561
- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2561
- ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ธันวาคม 2561
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯ การฝึกอบรม สัมมนาฯ ธันวาคม 2561