ตารางแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิทางการศึกษา

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560
ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11 68 11 90 10 60 16 86 13 65 8 86
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 13 54 3 70 15 38 16 69 16 48 4 68
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 151 8 173 20 135 38 193 21 164 5 190
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 69 8 99 16 79 25 120 26 86 6 118
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19 66 7 92 11 65 20 96 22 70 5 97
6 . คณะศิลปศาสตร์ 7 61 12 80 10 66 25 101 11 80 10 101
รวมทั้งสิ้น 86 469 49 604 82 443 140 665 109 513 38 660