ตารางแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงานและสายงาน

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560
รวม รวม รวม
1 . สำนักงานอธิการบดี - 2 293 295 - 2 283 285 - - 293 293
2 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 83 7 20 110 80 6 17 103 86 - 18 104
3 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 62 8 33 103 61 8 33 102 68 - 32 100
4 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 168 6 42 216 187 6 35 228 190 - 35 225
5 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 4 18 118 117 4 16 137 118 - 17 135
6 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 85 7 22 114 89 7 18 114 97 - 18 115
7 . คณะศิลปศาสตร์ 77 3 16 96 98 3 16 117 101 - 16 117
8 . สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 9 9 - - 11 11 - - 13 13
9 . สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 53 53 - - 51 51 - - 51 51
10 . สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - 25 25 - - 25 25 - - 26 26
11 . สำนักงานตรวจสอบภายใน - - 5 5 - - 5 5 - - - -
รวมทั้งสิ้น 571 37 536 1,144 632 36 510 1,178 660 - 519 1,179