ตารางแสดงจำนวนบุคลากร ประจำเดือน เมษายน จำแนกตามหน่วยงานและสายงาน (สำนักงานอธิการบดี)

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560
ป.เอก ป.โท ป.ตรี อื่น ๆ รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี อื่น ๆ รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี อื่น ๆ รวม
1 . กองกลาง - 1 28 33 62 - 1 33 28 62 - 1 32 30 63
2 . กองคลัง - 1 31 2 34 - 1 31 2 34 - 1 31 2 34
3 . กองบริหารงานบุคคล - 1 23 1 25 - 1 25 - 26 - 1 23 1 25
4 . กองนโยบายและแผน - 1 18 - 19 - 1 22 - 23 - 1 24 - 25
5 . กองพัฒนานักศึกษา - 1 19 5 25 - 1 19 5 25 - 1 19 5 25
6 . กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี - 1 24 24 49 - 1 23 18 42 - 1 24 13 38
7 . กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี - 2 22 11 35 - 2 22 8 32 - 2 23 11 36
8 . กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี - 1 20 19 40 - 1 17 17 35 - 1 15 16 32
9 . สำนักคุณภาพการศึกษา - - 6 - 6 - - 6 - 6 - - 6 - 6
รวมทั้งสิ้น - 9 191 95 295 - 9 198 78 285 - 9 197 78 284