ตารางแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงานและตำแหน่งทางวิชาการ

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560
รศ. ผศ. อ. รวม รศ. ผศ. อ. รวม รศ. ผศ. อ. รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 17 71 90 2 18 66 86 2 17 67 86
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 9 34 27 70 7 33 29 69 6 31 31 68
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 34 137 173 2 37 154 193 1 41 148 190
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 19 79 99 1 16 103 120 1 18 99 118
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 22 68 92 2 23 71 96 3 24 70 97
6 . คณะศิลปศาสตร์ - 14 66 80 - 14 87 101 - 15 86 101
รวมทั้งสิ้น 16 140 448 604 14 141 510 665 13 146 501 660