ตารางแสดงจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามศูนย์พื้นที่

คณะ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 - 351 614 972 - - 341 536 877 - - 308 518 826
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 566 - - - 566 449 - - - 449 368 - - - 676
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 654 2,436 621 1,164 4,875 569 2,019 563 1,015 4,166 567 1,871 544 931 4,221
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 331 - 168 52 551 324 - 249 77 650 331 - 361 105 1,649
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 159 - 1,528 766 2,453 311 - 1,545 710 2,566 409 - 1,482 710 3,814
6 . คณะศิลปศาสตร์ 299 - 140 136 575 304 - 156 116 576 259 - 176 102 3,232
รวม 2,016 2,436 2,808 2,732 9,992 1,957 2,019 2,854 2,454 9,284 1,934 1,871 2,871 2,366 9,042