ตารางแสดงจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามศูนย์พื้นที่

คณะ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 - 369 786 1,181 7 - 351 614 972 - - 341 536 877
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 757 - - - 757 566 - - - 566 449 - - - 790
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 718 3,038 733 1,456 5,945 654 2,436 621 1,164 4,875 569 2,019 563 1,015 4,507
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 426 - 172 81 679 331 - 168 52 551 324 - 249 77 1,554
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 104 - 1,538 777 2,419 159 - 1,528 766 2,453 311 - 1,545 710 3,719
6 . คณะศิลปศาสตร์ 323 - 160 151 634 299 - 140 136 575 304 - 156 116 3,274
รวม 2,354 3,038 2,972 3,251 11,615 2,016 2,436 2,808 2,732 9,992 1,957 2,019 2,854 2,454 9,284