ตารางแสดงจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามศูนย์พื้นที่

คณะ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 71 - 418 701 1,190 51 - 450 819 1,320 26 - 369 786 1,181
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 969 - - - 969 930 - - - 930 757 - - - 1,126
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 785 3,689 667 1,640 6,781 743 3,485 694 1,645 6,567 718 3,038 733 1,456 6,314
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 431 - 179 99 709 442 - 153 97 692 426 - 172 81 1,781
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - 1,469 767 2,236 50 - 1,580 785 2,415 104 - 1,538 777 3,693
6 . คณะศิลปศาสตร์ 390 - 162 242 794 375 - 173 219 767 323 - 160 151 3,446
รวม 2,646 3,689 2,895 3,449 12,679 2,591 3,485 3,050 3,565 12,691 2,354 3,038 2,972 3,251 11,615