ตารางแสดงจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามคณะ

คณะ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 269 908 13 - 1,190 286 946 88 - 1,320 221 843 117 - 1,181
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 59 910 - - 969 3 927 - - 930 - 752 - 5 874
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,160 5,493 - 128 6,781 924 5,533 - 110 6,567 850 5,019 - 76 6,062
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 709 - - 709 - 692 - - 692 - 679 - - 796
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 2,214 - 22 2,236 - 2,397 - 18 2,415 - 2,405 - 14 2,536
6 . คณะศิลปศาสตร์ - 794 - - 794 - 767 - - 767 - 634 - - 751
รวม 1,488 11,028 13 150 12,679 1,213 11,262 88 128 12,691 1,071 10,332 117 95 11,615