คณะ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
หันตรา วาสุกรีี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรีี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรีี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 36 0 48 107 191 19 0 98 229 346 6 0 4 92 102
2 . เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 211 0 0 0 211 240 0 0 0 240 25 0 0 0 25
3 . บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 206 992 142 387 1,727 227 1,026 115 417 1,785 36 49 35 11 131
4 . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 76 0 59 24 159 97 0 25 27 149 12 0 0 9 21
5 . วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 153 92 245 0 0 239 143 382 0 0 36 19 55
6 . ศิลปศาสตร์ 73 0 11 66 150 98 0 38 70 206 0 0 0 1 1
รวม 602 992 413 676 2,683 681 1,026 515 886 3,108 79 49 75 132 335