คณะ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
หันตรา วาสุกรีี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรีี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรีี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 - 98 229 346 17 - 51 268 336 7 0 41 109 157
2 . เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 240 - - - 240 217 - - - 217 197 0 0 0 197
3 . บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 227 1,026 115 417 1,785 230 1,084 241 505 2,060 230 843 192 431 1,696
4 . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97 - 25 27 149 147 - 35 28 210 94 0 37 6 137
5 . วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - 239 143 382 - - 222 172 394 0 0 323 141 464
6 . ศิลปศาสตร์ 98 - 38 70 206 90 - 43 38 171 82 0 28 32 142
รวม 681 1,026 515 886 3,108 701 1,084 592 1,011 3,388 610 843 621 719 2,793