ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา

คณะ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 59 132 - - 191 97 221 28 - 346 11 34 57 - 102
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 45 166 - - 211 2 238 - - 240 0 25 - - 25
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 502 1,202 - 23 1,727 360 1,403 - 22 1,785 13 103 - 15 131
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 159 - - 159 - 149 - - 149 - 21 - - 21
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 244 - 1 245 - 378 - 4 382 - 55 - 0 55
6 . คณะศิลปศาสตร์ 0 150 - - 150 0 206 - - 206 - 1 - - 1
7 . คณะวิทยาลัยการจัดการ - - - - - - - - - - - - - - -
รวม 606 2,053 - 24 2,683 459 2,595 28 26 3,108 24 239 57 15 335