ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา

คณะ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 97 221 28 - 346 49 230 57 - 336 29 128 0 - 157
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2 238 - - 240 - 217 - - 217 - 197 - 0 197
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 360 1,403 - 22 1,785 278 1,767 - 15 2,060 229 1,450 - 17 1,696
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 149 - - 149 - 210 - - 210 - 137 - - 137
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 378 - 4 382 - 394 - - 394 - 456 - 8 464
6 . คณะศิลปศาสตร์ - 206 - - 206 - 171 - - 171 - 142 - - 142
7 . คณะวิทยาลัยการจัดการ - - - - - - - - - - - - - - -
รวม 459 2,595 28 26 3,108 327 2,989 57 15 3,388 258 2,510 - 25 2,793