ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามศูนย์พื้นที่

คณะ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 - 48 40 91 - - 54 43 97 - - 59 37 96
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 42 - - - 42 46 - - - 46 28 - - - 87
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 47 169 38 65 319 50 147 38 78 313 40 141 30 55 325
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 - 12 2 34 17 - 7 - 24 17 - 19 4 129
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 - 116 40 162 7 - 122 60 189 24 - 151 38 321
6 . คณะศิลปศาสตร์ 18 - 10 8 36 16 - 8 10 34 17 - 10 3 289
รวม 136 169 224 155 684 136 147 229 191 703 126 141 269 137 673