ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามศูนย์พื้นที่

คณะ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 - 67 62 135 6 - 75 54 135 3 - 48 40 91
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 119 - - - 119 103 - - - 103 42 - - - 90
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 91 269 77 144 581 96 271 64 152 583 47 169 38 65 367
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 - 15 11 66 36 - 7 9 52 20 - 12 2 120
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - 194 53 247 2 - 187 60 249 6 - 116 40 260
6 . คณะศิลปศาสตร์ 25 - 29 14 68 15 - 14 24 53 18 - 10 8 250
รวม 281 269 382 284 1,216 258 271 347 299 1,175 136 169 224 155 684