ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามคณะ

คณะ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 45 90 - - 135 56 79 - - 135 44 46 1 - 91
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 11 108 - - 119 1 102 - - 103 - 41 - 1 43
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 132 449 - - 581 122 456 - 5 583 103 211 - 5 320
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 66 - - 66 - 52 - - 52 - 34 - - 35
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 247 - - 247 - 249 - - 249 - 162 - - 163
6 . คณะศิลปศาสตร์ - 68 - - 68 - 53 - - 53 - 36 - - 37
รวม 188 1,028 - - 1,216 179 991 - 5 1,175 147 530 1 6 684