ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาออกระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามคณะ

คณะ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท รวม
1 . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 44 46 1 - 91 50 37 10 - 97 51 36 9 - 96
2 . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 41 - 1 42 - 46 - - 46 - 27 - 1 37
3 . คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 103 211 - 5 319 99 210 - 4 313 85 180 - 1 275
4 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 34 - - 34 - 24 - - 24 - 40 - - 49
5 . คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 162 - - 162 - 188 - 1 189 2 209 - 2 222
6 . คณะศิลปศาสตร์ - 36 - - 36 - 34 - - 34 - 30 - - 39
รวม 147 530 1 6 684 149 539 10 5 703 138 522 9 4 673