กองนโยบายและแผน

ประวัติกองนโยบายและแผน

      ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 12 เล่ม 124 ตอนพิเศษ 163 ง. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ได้ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 7 กอง ดังนี้
      1.กองกลาง
      2.กองคลัง
      3.กองนโยบายและแผน
      4.กองบริหารงานบุคคล
      5.กองพัฒนานักศึกษา
      6.กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
      7.กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
      ตามประกาศดังกล่าว กองนโยบายและแผน จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง 1 ใน 7 กอง ของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กองนโยบายและแผนมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานวางแผนในการกำหนดทิศทางเกี่ยวกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศในการตัดสินใจและบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและ ประเมินผล รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลแก่คณะผู้บริหารในหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยโดยรวม

ปณิธาน

"มองไกล ใฝ่รู้ สู้งาน สานเจตนารมย์"

วิสัยทัศน์

      กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัย สู่การเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี"

ภารกิจ

      ให้กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์และจัดทำแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการแปลงนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ จัดหาและจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นเน้นผลสัมฤทธิ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพปรับตัวได้ทันตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากระบวนการทำงานเชิงบูรณาการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. บุคลากรกองนโยบายและแผนมีความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
3. มีการพัฒนากระบวนการทำงาน ที่คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและผู้รับบริการมีความพึงพอใจWarning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/division/plan/plan/footer.php on line 35