กองนโยบายและแผน

Policy And Planning Division
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Email : benjawan.k@rmutsb.ac.th

งานแผนและงบประมาณ

นางสาวอุศนา อนงค์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
Email : usana.a@rmutsb.ac.th

นางสาวสุนันทา มณฑปใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Email : sunanta.m@rmutsb.ac.th

นางกณิกนาฎ สมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Email : kaniknat.s@rmutsb.ac.th

นางสาวมัลลิกา แก้วสุกใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Email : mullikar.k@rmutsb.ac.th

นางสาวชนัญชิดา หงษ์ปาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Email : chananchida.h@rmutsb.ac.th

นางสาวมัทนา อินยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Email : mattana.i@rmutsb.ac.th

นางสาวกาญจนา เหลาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Email : kanjana.l @rmutsb.ac.th

นางสาวภัทรภรณ์ รองแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Email : phattaraporn.r@rmutsb.ac.th

นางสาวศิรินุต สุทธิลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : sirinut.s@rmutsb.ac.th

งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ

นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ
Email : ratchanun.d@rmutsb.ac.th

นางสาวศิระยา กรีพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Email : siraya.k@rmutsb.ac.th

นายนุสรณ์ ตรีลาภี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Email : nusorn.t@rmutsb.ac.th

นางสาวชิดชนก นิลพลับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Email : chitchanok.n@rmutsb.ac.th

นางสาวธารารัตน์ สุขไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Email : thararat.s@rmutsb.ac.th

นางสาวพรวิไล เย็นวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Email : pornwilai.y@rmutsb.ac.th

นายนรินทร แท่นวิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Email : narintorn.t@rmutsb.ac.th

นายเสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Email : seksan.k@rmutsb.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ