งานการบริหารความเสี่ยง
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2567
      •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ผล)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 16.7 mb อัพเมื่อ 12/02/67
      •  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.00 mb อัพเมื่อ 04/07/67
      •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.25 mb อัพเมื่อ 12/02/67
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2566
      •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ผล)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.83 mb อัพเมื่อ 19/04/66
      •  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.86 mb อัพเมื่อ 11/04/65
      •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.70 mb อัพเมื่อ 15/03/66
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2565
      •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ผล)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.83 mb อัพเมื่อ 11/04/65
      •  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.20 mb อัพเมื่อ 17/01/65
      •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.68 mb อัพเมื่อ 17/01/65
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2564
      •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ผล)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.83 mb อัพเมื่อ 11/04/65
      •  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.20 mb อัพเมื่อ 17/01/65
      •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.68 mb อัพเมื่อ 17/01/65
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2563
      •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ผล)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.83 mb อัพเมื่อ 11/04/65
      •  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.20 mb อัพเมื่อ 17/01/65
      •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.68 mb อัพเมื่อ 17/01/65
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2562
      •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ผล)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.83 mb อัพเมื่อ 11/04/65
      •  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.20 mb อัพเมื่อ 17/01/65
      •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.68 mb อัพเมื่อ 17/01/65
     
     
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      •  InternalControlStandard-2561
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.22 mb อัพเดตเมื่อ 24/05/64
      •  คู่มือการบริหารความเสี่ยง
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.13 mb อัพเดตเมื่อ 24/05/64
      •  RiskManagementManual-2562
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.09 mb อัพเดตเมื่อ 01/04/64
      •  คู่มือประกัน-2557 (5.1ข้อ3หน้า111)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.62 mb ลงข้อมูลเมื่อ 01/04/64 อัพเดตเมื่อ 30/04/64
      •  พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง-2561 ม79
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.22 mb อัพเดตเมื่อ 24/05/64
      •  พรบ.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี-2546(หมวด3 ม9(1) หน้า3)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.13 mb อัพเดตเมื่อ 24/05/64
      •  พรบราชมงคล-2548 ม17(3)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.09 mb อัพเดตเมื่อ 01/04/64
      •  อุดมศึกษา-2562 ม21
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.62 mb ลงข้อมูลเมื่อ 01/04/64 อัพเดตเมื่อ 30/04/64
 
 
 คำสั่ง
      •  คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.12 mb อัพเดตเมื่อ 22/06/63
      •  คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.38 mb อัพเดตเมื่อ 01/06/63
      •  คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง) เพิ่มเติม
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.12 mb อัพเมื่อ 22/04/63
      •  คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.12 mb อัพเมื่อ 22/04/63


388 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ