แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570

ดาวน์โหลด

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทรส. พ.ศ. 2565 - 2584 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ดาวน์โหลด

 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)

ดาวน์โหลด

 

 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

 

 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561  

ดาวน์โหลด

 

 

 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 

ดาวน์โหลด

 

 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ สถาบัน/สำนัก พ.ศ. 2558 -2560 

ดาวน์โหลด

 

 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 

ดาวน์โหลด

 

 


3766 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ