เอกสารแผนและงบประมาณ
แนวทางการย่อลิ้งค์ url ให้สั้นลง | 56 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตัวอย่าง การตั้งเกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood) และการตั้งเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ในการประเมินความเสี่ยง | 37 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การแชร์ไฟล์ Google Sheet | 64 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ