ประวัติกองนโยบายและแผน

ประวัติกองนโยบายและแผน

           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 12 เล่ม 124 ตอนพิเศษ 163 ง. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ได้ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 7 กอง ดังนี้
               
                1.กองกลาง
                2.กองคลัง
                3.กองนโยบายและแผน
                4.กองบริหารงานบุคคล
                5.กองพัฒนานักศึกษา
                6.กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
                7.กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

           ตามประกาศดังกล่าว กองนโยบายและแผน จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง 1 ใน 7 กอง ของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กองนโยบายและแผนมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานวางแผนในการกำหนดทิศทางเกี่ยวกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศในการตัดสินใจและบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและ ประเมินผล รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลแก่คณะผู้บริหารในหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยโดยรวม


2349 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ