รายงานการจัดการความรู้ (KM)

รายงานการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน

 

การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ

ดาวน์โหลด

 

 

 

KM ระบบติดตามรายการงบลงทุน

ดาวน์โหลด

 

 

 

รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบ จำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563
นางสาวธารารัตน์ สุขไชย

 

ดาวน์โหลด

 

 

 


2153 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ