ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน

  มองไกล ใฝ่รู้ สู้งาน สานเจตนารมย์  

 

วิสัยทัศน์

  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อสนับสนุน  

การขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัย สู่การเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

 

เป้าประสงค์

 2460 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ