โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย RE-INVENTING

     
     
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  • คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) (5 กลุ่ม)


1. กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

2. คำสั่ง แต่งตั้ง คกก.ดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มทรส

3. Update-คู่มือ Reinventing-V.8-Date-17-June-2021

4. ประกาศ อว. เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่ม

5. แผนพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง 2564)


รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดกลุ่ม มทรส.2113 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ