เอกสารแผนและงบประมาณ
รายงานประจำปี 2564 | 1847 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) | 1823 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) | 1860 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 | 1849 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 2032 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ