เอกสารแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1814 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำคำเสนอขอ งปม.65 | 1861 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำคำเสนอขอ งปร.65 | 1836 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 | 1838 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มการขออนุุมัติโครงการ (ปรับปรุง ต.ค. 64) | 1884 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1814 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่างแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 | 1825 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1886 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำคำเสนอขอ งปร.66 | 1863 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 | 1891 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 222 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 207 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบรายงานการใช้ประโยชน์ของรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ | 154 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา | 256 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 143 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 174 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบสรุปแผนการเรียน ประกอบการจัดทำรายรับ งปร.68 | 113 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ