ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565-2584 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

     - แผนผังกรอบยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

     - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570

 

 downloaddownload

 

 

2. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

download

 

 

3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

     - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

 

downloaddownload

 

  4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

download

 

  5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

download

 

  6. ข้อมูลสารสนเทศ

download

 

  7. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

download

 

 

 

 257 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ