เอกสารแผนและงบประมาณ
กองนโยบายและแผนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 2001 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด "อาคารบูรณมงคล" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ครั้่งที่ 3/2564 | 1928 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ตามมาตรา 45(2) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2564 | 1871 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองนโยบายและแผน ร่วมเดินขบวนเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 | 1899 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ 2/2564 | 1823 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการต้อนรับและจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "บูรณมงคล" | 1892 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 1859 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 | 272 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองนโยบายและแผน เข้าร่วมเปิดงาน UPPER CENTER EXPO 2021 ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อยุธยาซิตี้พาร์ค | 1863 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1774 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | 1745 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 1740 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับตรวจ "มหาลัยคุณธรรม" | 1766 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
"กองนโยบายและแผน" ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1734 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 1729 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 111 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา | 128 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนา | 146 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่1 | 133 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมการกำหนดความเสี่ยง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 111 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมาย | 120 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมมอบนโยบาย และชี้แจงการจัดทำคำเสนอขอ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 104 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 110 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ | 116 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล | 107 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566 -2570 (ครั้งที่1/2566) | 90 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 490 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการควบคุมภายใน | 108 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ | 55 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 46 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรเเละกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567 | 61 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรม KM : knowledge management | 76 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2567 | 76 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ | 43 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีวันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2567 | 65 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบการประเมินตนเองและจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ | 27 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคล รักษ์ โลก | 55 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ