กำกับติดตามตัวชี้วัด OIT

 

  O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พ.ศ. 2566-2570

 

  O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ

   
 

 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

 
 

 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 
 

 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 
 

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

   
 

 - ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

 
 

 - ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 
 

 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

 

  O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 

 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

  O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 

  O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 212 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ